مقاله همگامي مشترک در خانواده و دين داري جوانان شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: همگامي مشترک در خانواده و دين داري جوانان شهر يزد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله دين داري
مقاله شهر يزد
مقاله همگامي مشترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ميمندي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مريم آبادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک دين، يکي از مهم ترين نظام هاي ارزشي هر جامعه است که براي استواري خود نياز به بازتوليد آن در نسل هاي بعدي دارد. عوامل گوناگوني مي توانند در اين فرايند تاثيرگذار باشند که از ميان آنها جامعه پذيري يکي از مهم ترين هاست و از ميان عناصر جامعه پذيري، خانواده از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مقاله، با استفاده از نظريه هاي نظم اجتماعي – به طور عام – که ريشه در کارکردگرايي دارد، و نظم خرد – به طور خاص – که از نظريات پارسونز و چلبي استخراج شده است، تاثير خانواده بر دين داري جوانان شهر يزد سنجيده مي شود. شهر يزد، شهري کويري و از شهرهاي کهن ايران زمين است که پيش از اسلام وجود داشته و «ايساتيس» ناميده مي شده و پس از ظهور اسلام و گرايش مردم به اين دين، «دارالعباده» لقب گرفته است. شهر يزد به شهر بادگيرها، نگين کوير، شهر خشت خام و شهر قنات، قنوت و قناعت نيز معروف است. به نظر مي رسد در دهه هاي اخير فرايند نوسازي بر ويژگي هاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي اين شهر تاثير گذاشته باشد که البته دين داري و نهاد خانواده نيز از اين امر مستثني نبوده اند. پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام گرفته و با استفاده از فرمول کوکران از ميان ۱۳۶ هزار خانوار يزدي، حجم نمونه آماري به تعداد ۳۲۵ خانوار انتخاب شد. در تحليل داده ها از رگرسيون چندمتغيري، تحليل واريانس و ضريب همبستگي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد بين متغير وابسته دين داري و متغير مستقل همگامي مشترک در خانواده رابطه معنا داري برقرار است. اين رابطه مستقيم و مثبت است به طوري که با زياد شدن ميزان همگامي مشترک در خانواده، دين داري جوانان نيز بالا مي رود.