مقاله همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۲۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي اقتصادي
مقاله منطقه آسياي جنوب غربي
مقاله مدل جاذبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بطا فاطمه كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده جهاني شدن، تحولات سريع و عميق در ساختار مناسبات جهاني و شکل گيري قطب ها در جهان به ويژه طي نيم قرن گذشته، جستجوي تعريف جديدي از تعاملات سازنده و موثر در روابط و همکاري هاي منطقه اي و شکل دهي به راهبرد توسعه اي در بخش جنوب غربي آسيا را ضروري نموده است. لذا ايران با درک شرايط جهاني براي همگرايي، منطقه آسياي جنوب غربي را به عنوان حوزه تعامل منطقه اي مورد تاکيد قرار داده است.
تشخيص موفقيت يا عدم موفقيت بلوک منطقه اي احتمالي براي ايران در منطقه آسياي جنوب غربي هدف اصلي اين مطالعه است.
در اين مطالعه، مدل جاذبه مبناي الگوسازي براي برآورد اثرات تجاري قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات اين مدل (اقتصادسنجي با روش داده هاي تابلويي) براي دوره ۲۰۰۶-۱۹۹۵ تغييرات تجارت بين کشورهاي عضو احتمالي و بين کشورهاي عضو با ساير کشورهاي جهان مورد بررسي قرار گيرد. نتايج برآورد، پتانسيل تجاري کشور ايران و يکپارچگي اقتصادي کشورهاي عضو بلوک منطقه آسياي جنوب غربي را در تجارت دوجانبه مقدار ۶۱ درصد نشان مي دهد و بيان مي کند، که حجم جريانات تجاري دوجانبه ميان آنها افزايش مي يابد. همچنين تخمين مدل بدون حضور ايران، همگراتر است و بلوک منطقه اي تجارت بين اعضاي بلوک را به ميزان ۷۱ درصد افزايش خواهد داد.