مقاله همگرايي در آموزش محتواي دروس فني رشته معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: همگرايي در آموزش محتواي دروس فني رشته معماري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش معماري
مقاله مولفه هاي معماري
مقاله همگرايي
مقاله پايداري
مقاله پايايي
مقاله مانايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرطلوع دل محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار نوين معماري به منظور حفظ ماندگاري خود نيازمند تامين استواري ( استحکام يا پايداري)، بهره وري (دوام يا پايايي) و نيز بها محوري (ارزشمندي يا مانايي) است. از مجموع مولفه هاي پنج گانه خلق يک اثر معماري، يعني فرم و شکل، فناوري و ساخت، عملکرد و شرايط محيطي، محتوي و ايده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماري مولفه وحدت آفريني و ايجاد همگرايي به عنوان تامين کننده نياز واقعي طراحي از جنبه هاي نيارش، بسندگي، پيمون واري، بوم آوردي و زيبايي شناسي محسوب مي شود. به عبارت ديگر رعايت ايده پردازي، فرم آفريني، سبک گرايي، فن آرايي و کارپذيري در طراحي معماري به تنهايي براي جامع و مانع بودن يک اثر جاودان معماري کافينمي باشد، لذا کليه موردهاي ذکر شده بايستي تحت سيطره آموزش مديريتي منسجم، وحدت گرا و هدفمند؛ هدايت و نظارت شود. در اين مقاله سعي شده بر اساس مطالعات ميداني درحوزه آموزش دانشگاهي دروس فني رشته معماري نقش مفيد آموزش هماهنگ و يکپارچه اين دروس به عنوان مولفه اصلي موثر در طراحي معماري ارزشمند نمايان گردد. لذا بر اساس اين بررسي ضرورت هم زماني محورهاي آموزشي در زمينه هايي همچون: فناوري، پيکره بندي، و نيزتامين کارايي و ايده پردازي به گونه اي وحدت مدار و همسو در راستاي خلق آثار بديع معماري ماندگار در عصر حاضر مورد تاکيد قرار گرفته است.