سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر داودی راد – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاددانشگاه تهران
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سیلاب یک رخداد طبیعی است و مسائل مربوط به سیلاب گوناگون بوده و طبیعت بسیار پیچیده ای دارد. هجوم سیلاب باعث از بین رفتن امکانات و وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوان می گردد. علاوه بر آن مانعی برای استفاده اقتصادی از اراضی برای کشاورزی و اهداف صنعتی است. بدلیل وقوع جریان زیاد ( یا از طریق بارندگیهای با شدت زیاد و یا ناشی از تخریب سازه هایی که در اثر جریان با قدرت بیشتر از تحمل آنها بروز نموده و سیلاب قوی ایجاد شده ) یا رواناب در حوضه آبریز رودخانه ها، فرسایش عظیمی در سطح حوضه اتفاق افتاده و نهایت مشکلات عدیده ای را در پایین دست بوجود می آورد. یکی از مباحث مهم در مدیریت و کنترل و استفاده بهینه از آن، برآورد دقیق آن می باشد چرا که با برآورد دققیق سیلابها علاوه بر کنترل آنها، باعث بهینه شدن هزینه های ساخت سازه های ابی و کاهش خط ریسک تخریب سازه های کنترل کننده و بهره برداری از سیلابها می گردد. مدلها و روابطی که برای برآورد مقادیر سیلابها در مناطق فاقد آمار ( مناطق فاقد ایستگاه آب سنجی) ارائه گردیده اند براساس ارتباط عوامل مختلف بوجود آورنده سیلاب می باشد که به مناطق فاقد آمار تعمیم می یابند و حال هر چه مشابهت د و منطقه ) مناطق دارای آمار و مناطق فاقد آمار) بیشتر باشد دقت براوردها افزایش می یابد. از این رو تفکیک مناطق به واحدهای همگن هیدرولوژیک ( مناطقی که دارای عکس العمل هیدرولوژیک مشابه هستند) طریقی برای افزایش دقت روابط و مدلهای ریاضی براورد سیلاب و در نهایت مدیریت بهینه سیلابهاست.