مقاله هم ابتلايي افسردگي با زيرگروه هاي اختلال وسواسي جبري در نمونه هاي غيرباليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۵۰۶ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: هم ابتلايي افسردگي با زيرگروه هاي اختلال وسواسي جبري در نمونه هاي غيرباليني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اختلال وسواسي جبري
مقاله نوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي از جمله شايع ترين اختلال هايي است كه با اختلال وسواسي جبري هم پوشي دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا كيفيت اين رابطه را در نمونه هاي غيرباليني و بر اساس انواع فرعي وسواسي جبري بررسي نمايد.
روش کار: اين پژوهش در يك زمينه علي مقايسه اي و همبستگي انجام شد. نمونه اي به حجم ۴۰۹ نفر (۱۸۲ نفر مرد و ۲۲۷ نفر زن) از بين دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور تبريز، سراب و اردبيل در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. شركت كننده ها به پرسش نامه افسردگي بك و مقياس وسواس پادوا پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس يک سويه و رگرسيون چندمتغيري تحليل شدند.
يافته ها:ميزان افسردگي در نوع فرعي وارسي کمتر از انواع ديگر وسواس است و به عبارتي وسواس هاي مرتبط با عدم كنترل بر فعاليت هاي ذهني، تمايل و نگراني در مورد از دست دادن كنترل رفتارهاي حركتي و آلودگي بيشترين ميزان افسردگي را دارا هستند (۶۱٫۸۹ و ۰۱٫۱۱۶ و F=27.162)، (P>0.001).
نتيجه گيري: رابطه بيشتر افسردگي با وسواس هاي فکري با يافته هايي هماهنگ است که نشان داده اند وسواس هاي فکري در مقايسه با وسواس هاي عملي بهره کمتري از درمان مي برند.