سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
مونا زمانی شاندیز – کارشناسی ارشد معماری دانشکاه آزاد اسلامی مشهد
ساسان نوروزی – کارشناسی ارشد مرمت دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا شادلو – کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:
روند رشد و زایش معماری پایدار از دو دیدگاه قابل بررسی است.یکی بررسی روند شکلگیری معماری پایدار از منظر مبانی توسعه- پایدار که در آن تولید تفکر توسعه پایدار در حوزه اقتصاد و بومشناسی و نسوخ آن در سایر علوم و معماری مدنظر است؛ و دیگاه دوم کهمدنظر تز این مقاله است که شکلگیری معماری پایدار از منظر تکامل رویکردها و دانش معماری قابل بررسی است. این دیدگاه که توسطنگارنده زایش هم افزا نام گرفته و کمتر بدان توجه شده است، معماری پایدار در روندی هم افزا که حاصل برهمکنش سایر مفاهیم معماری قبل خود و به خصوص معماری زمینهگرا از درون معماری، شکلگرفته است و بستر اصلی نظری آن دیگر توسعه پایدار نیست. بلکه توسعهپایدار به عنوان یکی از پایگاههای تئوریک این معماری قابل بررسی است و نه شالوده آن. معماری پایدار زاییده روند هم افزا،محصولی درهم تنیده با مفاهیم معماری است که مفاهیم دست یافته در روند تکاملی سایر رویکردهای معماری پیش از خود را مدنظر قرارداده و در مسیری رو به جلو با مواجهه با مسائل روز از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و محیطی و … شاخصهایی بدان افزوده است. در این رویکرد معماری زمینهگرا به عنوان مهمترین حلقه از روند تکاملی برای رسیدن به معماری پایدار مطرح است. معماریای که بر خصوصیات بستر و زمینه اثر به عنوان مهمترین رکن در خلق معماری تاکید میکند. توجه به مفاهیم معماری زمینه گرا در کنار معماری پایدار در این مقاله به عنوان راهکاری برای بازنگری بر مفاهیم معماری پایدار ذکرشده است. هدف اصلی مقاله تبیین خلق محیط پایدار در روند زایش هم افزا میان معماری پایدار و زمینهگراست. در مسیر دستیابی به این هدف، از روشهای تطبیقی استفاده شده است. در حوزه تطبیق اطلاعات، تز ارائه شده در طراحی و بازیابی محور فرهنگی تاریخی کلات نادری – پیاده سازی شده است.