مقاله هم بستگي پارامترهاي Q/I با بعضي ويژگي هاي خاك و جذب پتاسيم به وسيله گندم در تعدادي از خاك هاي منطقه آبيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: هم بستگي پارامترهاي Q/I با بعضي ويژگي هاي خاك و جذب پتاسيم به وسيله گندم در تعدادي از خاك هاي منطقه آبيك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم (.Triticum aestivum L)
مقاله كميت – شدت (Q/I)
مقاله ظرفيت بافري
مقاله پتاسيم قابل جذب
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم بستگي بين پارامترهاي كميت- شدت پتاسيم خاك(Q/I)  با بعضي ويژگي هاي خاك و شاخص هاي گياهي گندم (Triticum aestivum L.) در يك آزمايش گلخانه اي در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ در منطقه آبيك قزوين مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور تعداد ۸۰ عدد نمونه خاك از عمق ۰-۳۰ سانتي متري مزارعي كه به صورت تصادفي در سرتاسر منطقه انتخاب شده بود، برداشت و بر اساس بافت خاك و پتاسيم قابل استفاده، ۲۱ نمونه از آنها انتخاب گرديد و در آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي كه فاكتور اول ۲۱ نمونه خاك و فاكتور دوم دو سطح كودي ۰ و ۱۰۰ ميلي گرم پتاسيم در كيلوگرم بود، در سه تكرار انجام شد. اثركود پتاسه بر عملكرد گندم در سطح %۵ و اثر خصوصيات خاك بر عملكرد گندم در سطح %۱ معني دار شد، ولي اثر متقابل كود پتاسه و خصوصيات خاك معني دار نشد. دامنه اي از نسبت فعاليت پتاسيم خاك(ARK) كه در آن نمودار  Q/Iبه صورت خطي بود، تعيين گرديد. ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم خاك(PBCK)  هم بستگي بالايي را با (r=0.996**)، درصد رس (r=0.921**) و درصد رطوبت اشباع (r=0.811**) نشان داد. معادله زير به عنوان برآورد كننده ظرفيت بافري خاك در خاك هاي زير كشت گندم منطقه آبيك پيشنهاد گرديد.