سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
فرشته آزادی پرند –

چکیده:

گرید دانش یک محیط ارتباطی هوشمند می باشد که بروی گرید محاسباتی ساخته شده و ایجاد سازمانهای مجازی را تسهیل می نماید . یکی از خواص اساسی در یک محیط مجازی، پشتیانی تصمیم گیری مبتنی برهمکاری بر اساس میزان درستی تصمیمات هر کدام از اعضای جامعه تصمیم گیر (افراد و عامل ها ) می باشد . یکی ازمشکلات اصلی روشهای فعلی این است که نمی توانند محیط های پویا ر ا مدیریت کنند . در این مقاله روشی جدید ارائه شده است که تصمیم گیرها را بتوان صورت پویا اضافه و یا حذف نمود و میزان درستی تصمیمات هر کدام از آن ها را به صورت موضوعی بر اساس نظرات دیگر تصمیم گیرها با استفاده از مدل زنجیره های مارکوف فازی مشخص نمود . همچنین با فرض اینکه هر تصمیم گیر یک مجموعه تصمیم فازی در پاسخ به هر مساله تصمیم گیری تولید می کند، عملگری برای همجوشی مجموعه تصمیم های جامعه تصمیم گیر ارائه شده است . عملگر همجوشی ارائه شده یک مجموعه تصمیم فازی ایجاد کرده که تابعی از امکان درستی هر کدام از اعضای جا معه تصمیم گیرها و مجموعه جواب فازی ارائه شده توسط هر کدام از آن ها می باشد .