سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج
محمود مرادی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

تمایل مولکولهای بلورهای مایع برای سمت گیری در جهت خاص، هنگامی که در تماس با دیواره ظرف یا فصل مشترک قرارمی گیرند، آنکورینگ نام دارد . بسته به جهت گیری غالب مولکولهای مایع، این پدیده صفحه ای، مایل و عمود بر فصل مشترک نامیده می شود . نظریه تابعی چگالی تصحیح شدة ریکیزن موسوم به مدل جهت دار محدود ) ۱( ROM رابرای مطالعه نظری پدیده آنکورینگ مولکولهای مدل هم پوشانی گائوسی سخت ۲(HGO) با طول به پهنای k=3 به کاربرده و پروفیـل چگالی مایع را با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه کرده ایم .