سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید ملکوتی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران خ کارگرشمالی
نصرت الله گرانپایه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

اثرهمشنوایی ناشی از اشباع بهره تقویت کننده درشبکه های WDMA از نوع IM/DD مورد بررسی قرارگرفته است تاوان و اتلاف همشنوایی حاصله برحسب متوسط توان ورودی هرکانال تعداد کانالها و نسبت خاموشی محاسبه شده است دراین راستا دوحالت نرخ داده کم و نرخ داده زیاد مدنظر بودها ست که منظور حالاتی است که نرخ داده هرکانال از عکس زمان بازترکیبی حاملها بترتیب بسیارکمتر یا بسیاربزرگتر باشد نتایج حاصله نشان میدهند که تاوان و اتلاف شامل دو مولفه است یک مولفه ناشی از کاهش بهره تقویت کننده دراثر افزایش متوسط توان ورودی است که همان مولفه اشباع است و دیگری تغییرات بهره تقویت کننده ناشی از ماهیت تصادفی توان ورودی کلی حول مقدار متوسطش مولفه تعدادکانالها زیاد باشد مولفه اشباع غالب خواهد بود.