سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – کارشناس ارشد مکانیک – کارشناس ارشد تعمیرات، پتروشیمی بندرامام – شرکت خو
احسان فرخ منش – کارشناس مکانیک – کارشناس ارشد تعمیراتپتروشیمی بندرامام – شرکت خوارزمی –

چکیده:

سیستم هم محور کردن مساحت حالت عمود ی تورب ین آب ی قا ئم / محور ژنراتور سلسله مجموعه ا ی از س یم ها را موازی با طول محور در بر م ی گ یرد، وزن و فشار را تا انتها ی س یم ها ثابت نگه م ی دارد و سپس با استفاده از میکرومتر ( ذره سنج ) الکترونیکی مساحت س یم ها را تا محو ر اندازه گ یری م ی کند . اگر چه ا ی ن روش کم هز ینه است و سا لیان بس یار مورد استفاده قرار گرفته ، اما دسترس ی به طول محور به منظور دست یابی به راه حل دق ی ق لازم است . مساحت ها همچن ین ، شامل اندازه گ یری فاصله ب ین س یم و محور در زوا یای گوناگون محور بصورت ف یزیک ی می باشند، البته با افزایش مدت زمان و احتیاجات پرسنل جهت اندازه گیری . اکنون بر خلاف روش اندازه گیری سیم ها ، اندازه گ یری ها را م ی توان در مدت زمان کوتاه ی انجام داد . سیستم اندازه گ ی ری ludeca ، که تحت عنوانPERMAPLUMB شناخته شده ، از آ یینه مکان یکی استفاده م ی کند که به خود ی خود م یزان م ی شود و ه ی شهبصورت عمودی بر زم ین قرا ر م ی گ یرد به گونه ا ی که یک دسته بار یک لیزری ١ رادر رد یاب منعکس می کند . ای ن سیستم تنها به درجه ١٤ مساحت مرکز ی در طول محور ن یاز دارد . توربین ها ی مجاور نیز می توانند بهره بردا ری را تا زمانی ادامه دهند که سیستم نسبت به ارتعاشات غیر حساس است .