سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سارا سعیدی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مرتضی حائری – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

ممرجع نمودن تصاویر، یکی از مراحل ضروری و اساسی در بسیاری از کاربردهای مطرح در زمینه های مختلف از قبیل پردازش تصاویر، بینایی کامپیوتری، سنجش از دور وپزشکی است، به طوریکه اغلب پردازش های بعدی در این علوم نیازمند هم مرجع سازی تصاویر و وابسته به آن م یباشد. در این مقاله با استفاده از مفاهیم مطرح در زمینه پردازش تصاویر و هوش مصنوعی, سعی شد هاست روند هم مرجع نمودن هندسی تصاویر مختلف بصورت اتوماتیک انجام پذیرد. بدین منظور با استخراج عوارض نقطه ای تصاویر در قالب ساختار سلسله مراتبی نسبت به تعیین نقاط متناظر
بر مبنای یک سیستم استنتاج فازی اقدام گردیده است. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی بر روی تصاویر ماهوارهIRS بیانگر توانایی بالای روش فوق در زمینه ه ممرجع نمودناتوماتیک تصاویر ماهواره ای م یباشد.