مقاله هم گرايي بهره وري نيروي كاربخشي در ايران (آزمون نظريه لوئيس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: هم گرايي بهره وري نيروي كاربخشي در ايران (آزمون نظريه لوئيس)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم گرايي
مقاله بهره وري نيروي کار
مقاله آنتروپي
مقاله ايران
مقاله تحليل سهم بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به آزمون تئوري تغيير ساختاري لوئيس در ايران در دوره ۸۴-۱۳۵۴ مي پردازيم. بر اساس اين تئوري، تفاوت در بهره وري نيروي كاربخشي منجر به تخصيص دوباره نيروي كار بين بخش هاي اقتصادي و سرريز تكنولوژي توليد از بخش هاي با بهروري بالاتر (كارخانه اي و يا خدمات) به بخش هاي با بهروري كم تر (كشاورزي) مي شود، كه هم گرايي بهره وري نيروي كار در بخش هاي اقتصادي را به دنبال دارد. رشد بهره وري كل نيروي كار مي تواند حاصل رشد بهره وري درون بخشي و يا حاصل تخصيص مجدد باشد. اهميت هر يك در رشد بهره وري را مي توان با توجه به رشد بهره وري با كاربرد – تحليل سهم انتقال به دست آورد.
اين مقاله ابتدا به تحليل ساختار بهره وري نيروي كار در ايران مي پردازد. سپس با محاسبه ي انتروپي (شاخص تايل)، روند هم گرايي بهره وري در بخش هاي اقتصاد ايران را بررسي مي كند. نتايج، نمايانگر فرآيند كند هم گرايي و در نتيجه طولاني بودن هم گرايي بهره وري نيروي كار در بخش هاي اقتصاد ايران مي باشد. بنابراين هم راستا با مباني نظري مدل هاي اقتصاد دوگانه, مي توان نتيجه گرفت كه در ايران با كاهش سهم اشتغال بخش كشاورزي و افزايش سهم اشتغال بخش هاي خدمات و كارخانه اي، انتقال نيروي كار از بخش كم تر كارا به بخش هاي كارا انجام شده است. اين فرآيند حاصل رشد بهره وري نيروي كار در بخش صنايع كارخانه اي بر اثر پيشرفت تكنولوژي و اثر سرريز ناچيز آن به بخش كشاورزي مي باشد.