مقاله هنجاريابي، روايي و اعتبار پرسش نامه باور به مهارت ها (SCI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي، روايي و اعتبار پرسش نامه باور به مهارت ها (SCI)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاريابي
مقاله اعتبار
مقاله روايي
مقاله پرسش نامه باور به مهارت ها
مقاله پرسش نامه علايق استرانگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميرجعفري امين صالح
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي پژوهش حاضر هنجاريابي، بررسي روايي و اعتبار پرسش نامه باور به مهارت ها يا خودكارآمدي حرفه ايي (SCI) در دانشجويان دانشگاه اصفهان بود.
روش: نمونه پژوهش ۴۲۰ نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان بودند كه از هفت دانشكده (از هر دانشكده ۶۰ نفر) به روش نمونه گيري تصادفي خوشه ايي انتخاب شدند و پرسش نامه باور به مهارت ها روي آنها اجرا شد. روش مورد استفاده در اين پژوهش آمار توصيفي شامل محاسبه نمراتT ، رتبه درصدي و ضريب همبستگي بود. جدول هنجار درصدي و استاندارد نيز براي دانشجويان تهيه شد.
يافته ها: اعتبار آزمون به روش آلفاي كرونباخ بين ۰٫۷۵ تا ۰٫۸۲ و به روش بازآزمايي بين ۰٫۷۱ تا ۰٫۸۴ محاسبه شد. ضرايب روايي يعني همبستگي بين دو پرسش نامه باور به مهارت ها و پرسش نامه استرانگ داراي دامنه ايي بين ۰٫۴۵ تا ۰٫۷۲ و در سطح ۰٫۰۱ معني دار بود.
نتيجه گيري: پرسش نامه باور به مهارت ها ابزار معتبري براي ارزيابي ميزان باور افراد از حيطه هاي شغلي است و مي توان در راهنمايي و مشاوره هدايت شغلي و تحصيلي از آن استفاده نمود.