مقاله هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز ۱۸-۱۲ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۶۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در نوجوانان دانش آموز ۱۸-۱۲ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي
مقاله هنجاريابي
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: امرايي مردان
جناب آقای / سرکار خانم: طولابي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف هنجاريابي و تعيين روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفيBFNE) ؛ لري، ۱۹۸۳) در گروهي از نوجوانان دانش آموز ۱۸-۱۲ (۲۷۶ دختر و ۲۲۴ پسر) شهر تهران اجرا شد كه با روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. نوجوانان به نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي (لري، ۱۹۸۳)، پرسشنامه دشواري هاي بين فرديQIDA) ؛ انگلس و همكاران، ۲۰۰۵) و مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانانSASA) ؛ پاكلك، ۱۹۹۷) پاسخ دادند. شاخص هاي برازش تحليل عاملي تاييدي بر پايه نرم افزار ليزرل، وجود عوامل دوگانه سوال هاي نمره گذاري شده مثبت و سوال هاي نمره گذاري شده منفي را تاييد كرد. نتايج تحليل عامل اکتشافي با استفاده از چرخش اوبليمين نيز نشان داد كه نسخه كوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي از دو عامل تشكيل شده است. همبستگي معنادار بين نمره کلي و زيرمقياس هاي ترس از ارزيابي منفي با زيرمقياس ها و نمره کلي پرسشنامه دشواري هاي بين فردي و مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان، روايي همگراي BFNE را تاييد كرد. ضرايب آلفاي كرانباخ و ضرايب بازآزمايي با فاصله (دو هفته) نمره كلي و زيرمقياس هاي BFNE نشان داد كه اين مقياس پايايي مقبولي دارد. ضرايب آلفاي كرانباخ براي نمره كلي، BFNE و زير مقياس هاي سوال هاي نمره گذاري شده مثبت و سوال هاي نمره گذاري شده منفي به ترتيب برابر با ۰٫۸۰، ۰٫۸۲، ۰٫۸۱ و ضرايب بازآزمايي با فاصله (دو هفته) براي نمره كلي،BFNE  و زيرمقياس ها بين ۰٫۷۷-۰٫۷۹ به دست آمد. نتايج تحليل واريانس چندمتغيري زيرمقياس هاي BFNE نشان داد که اثر گروه هاي جنسي و سني از نظر آماري معنادار بود. بنابراين، در اين پژوهش، رتبه هاي درصدي معادل نمرات خام نمره كلي و زيرمقياس هاي BFNE به تفكيک گروه هاي جنسي و سني ارایه شد. نتايج پژوهش حاضر، بر ثبات ساختار عاملي و اعتبار نسخه كوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي براي اندازه گيري مفهوم ترس از ارزيابي منفي، در ميان دانش آموزان، تاكيد مي کند.