مقاله هنجاريابي آزمون شادکامي آکسفورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي آزمون شادکامي آکسفورد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي
مقاله هنجاريابي
مقاله آکسفورد
مقاله روان سنجي
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، هنجاريابي آزمون شادکامي آکسفورد، بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رودهن بود. بدين منظور، تعداد ۵۰۰ نفر (۲۵۰ پسر و ۲۵۰ دختر) از دانشجويان اين دانشگاه با روش تصادفي مرحله اي انتخاب و با تست شادکامي آکسفورد مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد مقدار ضريب آلفا براي ۲۹ سوال برابر ۰٫۹۰۱ و ضريب پايايي آزمون با روش آلفاي كرونباخ براي گروه پسران، ۰٫۸۸۲ و براي گروه دختران، ۰٫۹۱۶ است. اعتبار اين پرسشنامه از طريق اعتبار سازه، بيانگر اعتبار قابل قبول آن است. همچنين تحليل عاملي بيانگر آن است که ساختار عاملي پرسشنامه بر وجود يک عامل در اندازه گيري، تاکيد مي کند.