مقاله هنجاريابي آزمون ميکر بر روي دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي آزمون ميکر بر روي دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار هوش
مقاله هنجاريابي
مقاله آزمون ميکر
مقاله دانش آموزان ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: كيخاوني ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آزمون تشخيص توانايي هاي شناختي ميکر براي اندازه گيري طيف وسيعي از توانايي هاي شناختي کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به کار مي رود. اين آزمون بر اساس الگوي چند عاملي شناخته شده گيلفورد از هوش است. اين آزمون داراي ۳۶ خرده آزمون است که هر کدام از آن براي سنجش توانايي خاصي است. آزمون ميکر در آمريکا هنجاريابي شده است. در اين پژوهش اين آزمون بر روي کودکان پايه دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام هنجاريابي گريده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي بوده که براي وضعيت موجود به کار رفته و آزمون بر روي نمونه اي از کودکان پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام هنجاريابي گرديده. جامعه آماري کليه دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام بود. روش نمونه گيري خوشه اي تک مرحله اي بود. حجم نمونه در اين پژوهش ۳۲۰ نفر بود که با توجه به افت سه نفري آزمودني ها به ۳۱۷ رسيد. اين نمونه به طور برابر از بين دختران و پسران گزينش شدند، از هر پايه ۸۰ نفر به تعداد برابر از دختران و پسران انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش آزمون ميکر بود که توسط محققين به فارسي ترجمه شده است. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: نتايج آلفاي کرونباخ خرده آزمون ها دامنه اي از ۰٫۷ تا ۰٫۷۶ داشت. نتايج اعتبار همزمان نشان داد که بين نمرات بسياري از خرده آزمون هاي ميکر و ارزيابي معلم از دانش آموز رابطه معني داري وجود دارد .(P<0/001)
هم چنين نتيجه تحليل عامل بيانگر تاييد ساختار عاملي آزمون ميکر بود. بارهاي عاملي عوامل بالاي ۰٫۳ بود. يافته هاي حاصل از نمودارهاي ستوني خرده آزمون هاي ميکر حاکي از اين بود که در بسياري از خرده آزمون ها توزيع نمرات طبيعي است. نتايج رتبه درصدي خرده آزمون ها محاسبه گرديد.
بحث و نتيجه گيري: به کمک آزمون ميکر مي توان نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را در دوره ابتدايي شناسايي کرد و برنامه هاي مناسبي را جهت افزايش عملکرد شناختي آن ها طرح ريزي نمود که امروزه يک نياز اساسي در آموزش و پرورش است و تدوين و کاربرد ابزارهايي مانند ميکر را ضروري مي سازد.