مقاله هنجاريابي مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) براي عوارض رواني ناشي از جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) براي عوارض رواني ناشي از جنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1)
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف هنجاريابي مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) براي پيامدهاي رواني ناشي از جنگ انجام شد.
روش: آزمودني ها ۱۰۵ مرد با سابقه حضور در جبهه جنگ ايران و عراق و درصد از کارافتادگي ۱۵ تا ۵۰ بودند که براي همه آنها تشخيص اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مطرح شده بود. بررسي ميزان پايايي به دو روش بازآزمايي با فاصله دو هفته و محاسبه آلفاي کرونباخ انجام شد. براي محاسبه روايي مقياس، تحليل عاملي به روش تحليل مولفه هاي اصلي به کار برده شد.
يافته ها: ضريب پايايي با روش بازآزمايي براي کل مقياس ۰٫۸۶ و آلفاي کرونباخ ۰٫۹۲ به دست آمد. يافته هاي به دست آمده از تحليل عاملي با روش تحليل مولفه هاي اصلي نشان دهنده روايي بالاي مقياس بود. تحليل عاملي اکتشافي، شش عامل برجسته را در اين پرسش نامه مشخص نمود.
نتيجه گيري: مقياس CAPS-1 براي جمعيت جانباز ايراني داراي پايايي و روايي مطلوب است.