مقاله هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ کلامي ري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ کلامي ري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون يادگيري شنوايي ـ کلامي ري
مقاله حافظه
مقاله يادگيري
مقاله سالمندي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اشتفان موريتس فيليپ
جناب آقای / سرکار خانم: زندي طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملايري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ کلامي ري (Rey Auditory Verbal Learning Test-RAVLT) ساخته شد و هنجاريابي، تعيين پايايي و بررسي تاثير متغيرهاي سن، جنسيت و سطح تحصيلات بر آن در جمعيت سالمندان، انجام گرفت. مواد آزمون از بين خزانه اي از کلمات رايج و با فراواني وقوع بالا که واجد خصوصيات ساده، بامعنا، واقعي و با كمترين بار هيجاني ـ عاطفي باشند، انتخاب شدند.
در اين مطالعه، دو نسخه متفاوت از آزمون تهيه گرديد که هر نسخه از سه بخش اصلي ۱- فهرست الف (۱۵ كلمه)، ۲- فهرست ب (۱۵ كلمه بسيار مشابه با فهرست الف اما متفاوت) و ۳- فهرست بازشناسي (فهرست الف + فهرست ب + ۲۰ كلمه جديد) تشکيل شده است. اجراي آزمون شامل پنج مرحله تکرار فهرست الف (مراحل
I تا V)، محاسبه ميانگين امتيازات (مراحل I تا V)، اجراي فهرست ب، يادآوري بلافاصله (VI) و يادآوري تاخيري (VII) بعد از ۲۰ دقيقه و بازشناسي کلمات فهرست الف (مرحله VIII يا R حرف اول Recognition) است. در بخش انجام مطالعه، بررسي حاضر از مرداد تا بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به طور تصادفي طبقه اي روي ۲۵۰ سالمند بدون سابقه مشکلات پزشکي يا هرگونه بيماري يا عامل تاثيرگذار بر سلامت شناختي، در محدوده سني ۶۰ تا ۸۰ سال در دو جنس و سه سطح تحصيلات مقدماتي، متوسطه و دانشگاهي اجرا شد. براي بررسي پايايي نتايج نيز همبستگي امتيازات دو نسخه متفاوت از آزمون با فاصله تکميل دو ماه از يکديگر روي ۳۵ نفر از افراد، بررسي گرديد.
مشاهده سير صعودي امتيازات آزمون در مراحل يک تا پنج به تاثير تکرار مواد آزمون و وقوع اثر يادگيري اشاره داشت. با انجام آزمون رگرسيون خطي، سن و جنسيت بر اکثر بخش هاي آزمون و سطح تحصيلات بر کليه مراحل آن، تاثير معناداري را نشان داد (P<0.01). در آزمون همبستگي پيرسون نيز بين امتيازات دو نسخه متفاوت آزمون، همبستگي مثبت بالايي مشاهده شد (r>0.730، P<0.001) مطالعه حاضر نشان داد که نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ کلامي ري از اعتبار خوبي برخوردار است و مي تواند براي ارزيابي و اظهار نظر نسبت به وضعيت حافظه و عملکرد يادگيري در سالمندان مورد استفاده قرار گيرد.