مقاله هنجاريابي نگرش سنج معلمان مينه سوتا بر روي معلمان دوره راهنمايي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي نگرش سنج معلمان مينه سوتا بر روي معلمان دوره راهنمايي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلم
مقاله نگرش
مقاله دانش آموز
مقاله هنجاريابي
مقاله آزمون مينه سوتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان منير
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: نظر به اهميت نقش معلمان به عنوان عوامل موثر و كارآمد در تربيت نسل آينده، يافتن راهكارهايي كه با كمك آن ها بتوان اين مهم را به بهترين نحو انجام داد ضروري مي نمود. پرسشنامه نگرش سنج معلمان مينه سوتا از جمله ابزار مناسب براي تحقق اين هدف است. جامعه آماري اين پژوهش را معلمان زن و مرد دوره راهنمايي شهر تهران تشكيل مي دهند. ۴۱۵ معلم زن و مرد دوره راهنمايي استان تهران با هدف هنجاريابي اين پرسشنامه، به روش تصادفي خوشه اي از بين مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. تفاوت نگرش معلمان زن و مرد با در نظر گرفتن وضعيت تاهل، گروه سني و سابقه تدريس، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله با استفاده از بسته هاي رايانه اي  spssبه اين شرح است: اعتبار محاسبه شده به وسيله آلفاي كرنباخ ۰٫۸۹ برآورد شد که نشانگر بالا بودن اعتبار آزمون است. روايي محتوايي آزمون نيز با روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اجراي اين آزمون روي نمونه فوق نشان داد که آزمون از ۲ عامل اشباع شده است. اين ۲ عامل عبارت اند از: ۱- نگرش معلمان به دانش آموزان، ۲- نگرش معلمان حرفه معلمي. با متغيرهاي مورد پژوهش، پس از اجراي بررسي هاي آماري و استفاده از روش Manova، تفاوت نمرات عامل هاي ۱ و ۲ در سطح اطمينان ۰٫۰۵ بين زنان و مردان معلم معنادار بود. ولي بين نگرش معلمان مجرد و متاهل تفاوت معناداري مشاهده نشد. سابقه تدريس معلمان و تفاوت سني آنان نيز تاثير معناداري بر نگرش آنان نداشت.