مقاله هنجاريابي و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت مليتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت مليتوس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاريابي
مقاله روان سنجي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ديابت مليتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسايلي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سياوش منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت مليتوس بر همه ابعاد زندگي بيماران مبتلا اثر مي گذارد. اين تاثيرات در سيستم بهداشتي کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين، تاکنون نسخه فارسي ابزارهاي ارزيابي کيفيت زندگي در اين بيماران بررسي نشده است. لذا هدف اين مطالعه، هنجاريابي و بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسش نامه کيفيت زندگي افراد مبتلا به ديابت مليتوس بود.
مواد و روش ها: از ميان کليه بيماران مبتلا به ديابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتي-درماني سطح شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶، با استفاده از نمونه گيري تصادفي سهميه اي، تعداد ۱۲۰ بيمار بر اساس معيارهاي مورد نظر انتخاب شدند. ۱۲۰ نفر (که از نظر سن، تاهل، جنس، تحصيلات و شغل با گروه بيمار جور بودند) به عنوان گروه سالم در نظر گرفته شد. پرسش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، کيفيت زندگي بيماران ديابتي  (DQOL)و کيفيت زندگي کوتاه شده سازمان بهداشت جهاني (WHO-QOL Brief) به دو گروه ارایه شد.
يافته ها: ميانگين کل کيفيت زندگي افراد مبتلا به ديابت پایين و فقط در دو حيطه نگراني ها اين ميانگين ها بالا بود (با توجه به نقطه برش). پايایي کل پرسش نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ ۰٫۸۹ و پايایي زير مقياس هاي آن به ترتيب بين ۰٫۵۱-۰٫۸۴ گزارش شد. همچنين ضرايب همبستگي دروني کليه سوالات با کل پرسش نامه به جزء سوال ۸ از حيطه تاثيرات(r=-0.21)  مثبت بود. ضريب همبستگي از اجراي هم زمان دو پرسش نامه DQOL و WHO-QOL0.58 و زيرمقياس هاي آن به ترتيب ۰٫۶۳، ۰٫۶۰، ۰٫۳۹ و ۰٫۰۵ بود. نمرات خام افراد بيمار بين ۱٫۳۷ تا ۳٫۹۷ و گروه سالم بين ۱٫۱۸ تا ۳٫۳۱ در نوسان بود و نقطه برش با استفاده از تحليل تمايزات و جدول منحني راک ۲٫۰۶ برآورد شد. با استفاده از تحليل عاملي تایيدي و با استفاده از روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريماکس ابزار نهایي از ۶ عامل اساسي برخوردار شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، پرسش نامه کيفيت زندگي مزبور از نمرات هنجاري و ويژگي هاي روانسنجي مناسبي در جامعه پژوهشي برخوردار مي باشد و مي توان با اطمينان از آن به عنوان يک ابزار معتبر جهت بررسي کيفيت زندگي افراد مبتلا به ديابت در مراکز بهداشتي-درماني استفاده نمود.