مقاله هنجاريابي و سنجش روايي و پايايي پرسش نامه بهزيستي ذهني (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي و سنجش روايي و پايايي پرسش نامه بهزيستي ذهني (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاريابي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله بهزيستي ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تركان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: پالاهنگ حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تدوين پرسش نامه اي کوتاه در مورد بهزيستي ذهني و سنجش روايي و پايايي آن هدف پژوهش حاضر بود.
روش: با استفاده از منابع، مجموعه اي از سوالات گردآوري و طراحي شد و در دو فاز مورد بررسي قرار گرفت، در فاز نخست بر روي ۷۰ نفر از كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان به طور تصادفي و در فاز دوم بر روي ۴۰ نفر از کارکنان مراجعه کننده به يك مرکز مشاوره پس از تشخيص اختلال افسردگي و اضطراب – به وسيله مصاحبه – و هم چنين ۱۶۶ نفر از کارکنان غيرمراجعه کننده به طور تصادفي. هماهنگي دروني، روايي محتوايي، روايي تشخيصي، پايايي، نقاط برش، حساسيت و ويژگي پرسش نامه و خطاي اندازه گيري به روش هاي همبستگي، تحليل واريانس، t مستقل، تحليل تمايزات و تحليل عاملي محاسبه شد.
يافته ها: روش تحليل عامل چهار عامل سرزندگي، اراده (زيرمقياس هاي عواطف مثبت)، روان رنجوي و استرس- افسردگي (زيرمقياس هاي عواطف منفي) را آشکار ساخت. ضرايب آلفاي كرونباخ براي اين چهار زيرمقياس بالاتر از ۰٫۸ به دست آمد. تفاوت ميان دو گروه سالم و بيمار  (p£۰٫۰۰۰۱)نشانگر روايي تشخيصي پرسش نامه بود. نقطه برش، حساسيت و ويژگي اين پرسش نامه به ترتيب ۱٫۹، ۶۷٫۵% و ۷۸% به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به ويژگي هاي مطلوب روان سنجي اين پرسش نامه مي توان از آن در نيل به مقاصد پژوهشي، تشخيصي و درماني استفاده کرد.