مقاله هنجاريابي پرسشنامه بهزيستي اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي پرسشنامه بهزيستي اجتماعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزيستي اجتماعي
مقاله شکوفايي اجتماعي
مقاله پذيرش اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: غنايي زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، هنجاريابي تست بهزيستي اجتماعي بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي استان مرکزي بود. براي اين منظور از ميان جامعه مورد مطالعه، تعداد ۶۳۲ نفر به روش نمونه برداري چند مرحله اي انتخاب شدند تا به پرسشنامه ۳۳ سوالي بهزيستي اجتماعي کييز، پاسخ دهند. نتايج نشان داد که پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ، برابر با ۰٫۸۳ است. اعتبار سازه اي تست نيز، از طريق تحليل عاملي نشان داد که تست مورد استفاده از ۵ عامل به نام هاي شکوفايي اجتماعي، پذيرش اجتماعي، انطباق اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي اشباع شده است که سهم عامل نخست، بيشتر از ديگر عامل هاست.