مقاله هنجاريابي پرسشنامه سنجش کيفيت زندگي در زنان مبتلا به بي اختياري ادرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي پرسشنامه سنجش کيفيت زندگي در زنان مبتلا به بي اختياري ادرار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي اختياري ادراري
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اعتبار
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بي اختياري ادراري زنان، داراي پيامدهاي منفي روي سلامتي است، به گونه اي که شرايط اجتماعي، رواني، شغلي و جسماني زنان را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از طراحي اين مطالعه، ارزيابي اعتبار و پايايي پرسشنامه فارسي سنجش کيفيت زندگي در زنان مبتلا به بي اختياري ادرار (Incontinence quality of life =I-QOL) بوده است تا بتوان از اين ابزار در جهت بررسي کيفيت زندگي زنان مبتلا به بي اختياري ادرار و هم چنين ارتقا کيفيت مراقبت ها و خدمات درماني بهره برد.
روش بررسي: توسط مطالعه ارزيابي روش هاي نشخيصي، پرسشنامه هاي (I-QOL) و سنجش سلامت روان (Psychological general will being =PGWB) ترجمه شده و همراه با پرسشنامه فارسي (Short – Form 36 =SF 36) جهت تعيين اعتبار و پايايي، در اختيار بيماران مبتلا به بي اختياري ادرار استرس، ترکيبي و اضطرار که به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، همدان و لرستان در نيمه دوم سال ۸۶ مراجعه کردند و معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، قرار گرفت. دو پرسشنامه PGWB و SF36 به منظور تعيين اعتبار همگرايي I-QOL بکار برده شد. در مجموع ۳۷۳ نفر پرسشنامه ها را در مرحله اول تکميل کردند و سپس ۳ هفته بعد به منظور ارزيابي پاياني، پرسشنامه I-QOL مجددا در اختيار اين بيماران قرار گرفت. از روش هاي آماري همبستگي پيرسون، تعيين آلفاي کرونباخ، تحليل عامل تاييدي و intraclass correlation coefficient، جهت تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه استفاده شد.
يافتــه ها: آناليز عامل تاييدي، اعتبار ساختاري پرسشنامه I-QOL را تاييد کرد. آلفاي کرونباخ براي ارزيابي همساني دروني امتياز کلي پرسشنامه I-QOL، ۰٫۹۶ برآورد شد. دامنه آلفاي کرونباخ براي ابعاد پرسشنامه از ۰٫۷۸ تا ۰٫۹۳ بدست آمد. همچنين ضريب همبستگي درون گروهي (Intraclass Correlation Coefficient = ICC) جهت ارزيابي تکرارپذيري مطالعه، ۰٫۹۶ برآورد شد. به منظور ارزيابي اعتبار همگرايي، ضريب همبستگي پيرسون بين ميانگين نمرات کيفيت زندگي بيماران با ميانگين نمرات ابعاد پرسشنامه هاي PGWB و SF36 به ترتيب بين ۰٫۵۲-۰٫۶۱ و ۰٫۴۷-۰٫۵۹ برآورد شد. نمرات کيفيت زندگي بيماران ارتباط نزديکي با بعد سرحال بودن (Well being) از پرسشنامهPGWB  و عملکرد اجتماعي(social function)  از پرسشنامه SF36 داشت که ضرايب همبستگي بين آن ها به ترتيب ۰٫۶ و ۰٫۵۵ برآورد شد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که پرسشنامه ترجمه شده I-QOL از ثبات داخلي، اعتبار و پايايي خوبي برخوردار است.