سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امیر فخاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
اولدوز حسین زاده دانشور – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:
بشرازابتدای خلقت زندگی خود را ازبهشت اغاز کرد و ططبیعت همچون مادرانسانها بود اما امروزه روابط میان انسان و طبیعت ازجمله مهمترین نگرانیهای بشر است براوردن نیازهای بشرباید همواره بااحترام و حفظ محیط زیست باشد طبیعت سیتمی گردشمند است این سیستم پویاست و قابلیت این را دارد که خود راتکمیل و یاتغییر دهدو یابازسازی کند هرآنچه دراطراف ما وجود دارد طبیعت است طبیعت دارای چرخه هایی است که به رشدوکمال آن کمک می کنند درمعماری یکی ازراه هایی که معماران ازطبیعت بهره جسته و نشان داده اند هندسه است همبستگی و همپوشانی این دوباعث پیدایش اثار زیبا و معمارگونه ای است که درطول قرن ها و تاامروز میبینیم دراین مقاله سعی د رتحلیل وبررسی روابط موجود میان این دوشده است