مقاله هندسه ساختاري كوه هاي طالقان، شاهدي بر تكامل ساختاري جنوب البرز مركزي از زمين ساخت وارون تا ترافشارش چپ گرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: هندسه ساختاري كوه هاي طالقان، شاهدي بر تكامل ساختاري جنوب البرز مركزي از زمين ساخت وارون تا ترافشارش چپ گرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوه هاي طالقان
مقاله البرز مركزي
مقاله زمين ساخت وارون
مقاله زمين ساخت ترافشارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدني پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يساقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوه هاي طالقان در جنوب البرز مرکزي قرار داشته و به دليل داشتن توالي هاي کاملي از سنگ هاي پالئوزوييک تا ترشيري محل مناسبي در تبيين تکامل ساختاري جنوب البرز مرکزي است. اين رشته کوه از شمال به وسيله گسل طالقان و از جنوب به گسل مشا محدود شده است. اين گسل ها مرز واحدهاي پالئوزوييک – مزوزوييک کوه هاي طالقان را با ترشيري در دامنه هاي شمالي و جنوبي آن تشکيل مي دهد. در اين مقاله هندسه ساختاري گسل هاي رشته کوه، تحليل و بر آن مبنا الگويي بر تکامل ساختاري جنوب البرز مرکزي ارايه شده كه نشانگر تكامل آن از زمين ساخت وارون تا ترافشارش چپگرد است. گسل مشا در خاور کوه هاي طالقان پرشيب بوده و موجب رانده شدن نهشته هاي پرکامبرين کهر پوشاننده پي سنگ که در هسته تاقديس بزرگ فراديواره اي آن جاي گرفته  بر روي نهشته هاي ائوسن داراي ناوفرم هاي فروديواره اي شده است. چنين هندسه اي از گسل مشا بيانگر پي سنگي بودن گسل و تكامل آن از وارون شدگي(Inversion)  يك گسل نرمال اوليه است. بر همين اساس گسل پرشيب طالقان به عنوان گسل پس راند(Back thrust)  فراديواره اي مشا و کوه هاي طالقان به عنوان منطقه بالاجسته(Pop-up)  مابين آنها تحليل شده است. تحليل جنبشي گسل طالقان در برش هاي مختلف اين گسل در منطقه کوه هاي طالقان در اين مطالعه بيانگر وجود دو فاز حرکتي معکوس با مولفه هاي متفاوت راستالغز راستگرد و چپگرد است. حركات معكوس راستگرد گسل طالقان با توجه به قرارگيري آن در فراديواره گسل مشا مرتبط با فرايند وارون شدگي اين گسل از زمان كرتاسه پاياني و حركات چپگرد آن در نتيجه حاكميت زمين ساخت ترافشارش چپگرد بر البرز مركزي از زمان پليوسن تحليل شده است.