مقاله هورمون هاي استروئيدي جنسي (تستوسترون، ۱۷ بتا استراديول و پروژسترون) سرم در سياه کولي Vimba vimbaو شاه کولي Alburnus chalcoides طي دوره تخم ريزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: هورمون هاي استروئيدي جنسي (تستوسترون، ۱۷ بتا استراديول و پروژسترون) سرم در سياه کولي Vimba vimbaو شاه کولي Alburnus chalcoides طي دوره تخم ريزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون هاي استروئيدي جنسي
مقاله دوره تخم ريزي
مقاله رودخانه ولي آباد تنکابن
مقاله سياه کولي
مقاله شاه کولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قمي مرزدشتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون هاي استروئيدي جنسي سرم شامل تستوسترون، ۱۷ بتا استراديول و پروژسترون در سياه کوليVimba vimba  و شاه کولي  Alburnus chalcoidesدر دوره تخم ريزي در رودخانه ولي آباد ( تنکابن) به روش راديوايمنواسي(RIA)  مورد اندازه گيري قرار گرفتند. ميزان هورمون تستوسترون در مرحله قبل از تخم ريزي در سياه کولي و شاه کولي به ترتيب ۹٫۹±۳٫۲۰ و ۶۴٫۱±۰۸٫۶ نانوگرم در ميلي ليتر بوده است ولي در ماهيان رسيده هر دو گونه مقدار آن بسيار کمتر بوده است .(P<0.05) غلظت هورمون ۱۷ بتا استراديول در هر دو گونه بالاتر از هورمون تستوسترون و در حد بالا قرار داشته است و در شاه کولي مقدار آن در مرحله قبل از تخم ريزي و در ماهيان رسيده به ترتيب ۴٫۶±۸۵٫۹۰ و ۴٫۶±۱۱۲ نانوگرم در ميلي ليتر بوده است (P<0.05) .هورمون پروژسترون در طي دوره تخم ريزي در هر دو گونه در حد پايين (کمتر از يک نانوگرم در ميلي ليتر) قرار داشت. طبق نتيجه احتمالا فرايند رشد و رسيدگي تخمک ها درزمان تخم ريزي در اين ماهيان  در حال انجام است و از نوع چند دفعه تخم ريز مي باشند.