سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سیدجعفر حجازی – دکتری مهندسی عمران راه وترابری استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران راه وترابری دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:
نرم افزارgis یک ابزارتحلیلی اطلاعات فضایی است که توانایی انجام عملیات فضایی ارتباط و پیوند انواع اطلاعات ذخیره اطلاعات بصورت نقشه تحلیل سوالات مربوط به یک مکان بررسی روند الگو و مدلسازی درمورد اطلاعات جغرافیایی را دارد کاربرد GIS بسته به نیازهاهی هرمنطقه یا کشوردربخشهای مختلف توسعه یافته است استفاده ازاین سیستم درکلیه رشته هایی که بنحوی درارتباط با زمین نقشه و بطور کلی با اطلاعات جغرافیایی مکان داروتحلیل های فضایی ارتباط دارند امکان پذیرمی باشد مهمترین ویژگی این سیستم اینست که امکان شناسایی اطلاعات هوایی میان عوارض مختلف روی نقشه را فراهم می سازد GIS اطلاعات مکان دارفضایی را با اطلاعات جغرافیایی یک پدیده خاص روی نقشه مرتبط می سازد اطلاعات شکل عوارض جغرافیایی به پایگاه اطلاعاتی مربوطه منتقل شده و سپس با تلفیقی ازاین دونوع اطلاعات نقشه جدیدی با اطلاعات بیشتر تولید می شود عوارض مکان دار جغرافیایی ثبت شده باید دارای ویژگیهایی مانند نام یا نوع هرپدیده مکان استقرار وارتباط آن با سایرپدیده هایاعوارض باشد کاربردهای گیرنده GPS نیز بسیار گسترده است و بستگی به نیازوتوانایی کاربران داشته و بطورکلی برای تعیین موقعیت عوارض سطح زمین و جهت یابی کاربرد دارد همچنین استفاده ازتصاویر ماهواره ایی امکان مدیریت برامکانات موجود را فراهم می اورد دراین تحقیق به بررسی فرایند هوشمندسازی بندرامام ره با استفاده ازتکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی تصاویر ماهواره ایی وGPS پرداخته میشود