مقاله هوش هيجاني و خلاقيت در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: هوش هيجاني و خلاقيت در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خلاقيت
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: معين الغربايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پرسشنامه رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در دانشجويان بررسي شد. بدين منظور ۳۹۶ دانشجو (۲۳۶ دختر و ۱۶۰ پسر) براساس روش نمونه برداري خوشه اي چند مرحله اي از بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران انتخاب شدند و مقياس خود گزارش دهي هوش هيجاني شاته (شاته و ديگران، ۱۹۹۸) و پرسشنامه خلاقيت (عابدي، ۱۳۷۲) را تکميل کردند. نتايج نشان دادند که بين هر سه جنبه هوش هيجاني و خلاقيت در هر دو جنس رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتايج آزمون Z فيشر نشان داد، ضرايب همبستگي بين جنبه ادراک و بيان هيجان از هوش هيجاني با زيرمقياسهاي بسط، انعطاف پذيري، سيالي و خلاقيت کلي در گروه پسران به گونه معناداري بيشتر از گروه دختران بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که دو جنبه نظم دهي به هيجان و ادراک و بيان هيجان در گروه دختران ۷ درصد و در گروه پسران نمره هوش هيجاني کلي و جنبه ادراک و بيان هيجان ۱۶ درصد از واريانس خلاقيت را تبيين مي کند.