مقاله هوش هيجاني و سبک هاي مقابله با استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: هوش هيجاني و سبک هاي مقابله با استرس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله استرس
مقاله مقابله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبک هاي مقابله با استرس شامل سبک مقابله مساله محور، سبک مقابله هيجان محور مثبت و سبک مقابله هيجان محور منفي بود. چهارصد و سيزده دانشجوي دانشگاه تهران (۱۴۰ پسر و ۲۷۳ دختر) در اين پژوهش شرکت کردند. از آزمودنيها خواسته شد مقياس هوش هيجاني و مقياس سبک هاي مقابله تهران را تكميل کنند. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، آزمون تحليل واريانس چند متغيره، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه هوش هيجاني با سبک هاي مقابله مساله محور و هيجان محور مثبت همبستگي مثبت و با سبك مقابله هيجان محور منفي همبستگي منفي دارد. هوش هيجاني از راه مولفه هاي تنظيم و مديريت هيجان ها، بهره وري يا تسهيل هيجاني و ارزيابي و ادراک هيجاني، استفاده از سبک هاي مقابله مساله محور و هيجان محور مثبت را افزايش و استفاده از سبك مقابله هيجان محور منفي را کاهش مي دهد.