مقاله هويت ايراني در كتاب هاي درسي تاريخ «مطالعه موردي: دوره قاجار تا پايان حكومت رضاشاه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: هويت ايراني در كتاب هاي درسي تاريخ «مطالعه موردي: دوره قاجار تا پايان حكومت رضاشاه»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعليم و تربيت
مقاله كتاب هاي درسي تاريخ
مقاله مشروطيت
مقاله هويت ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوين گرايي آموزشي از جنبه هاي کوشش ايرانيان براي رسيدن به وحدت ملّي شمرده مي شود. اين تكاپوها كه اندكي پيش از مشروطه آغاز شد، براي شالوده ريزي جامعه اي مبتني بر «هويت ايراني» بود و آشنايي با تاريخ ايران را زمينه ساز رسيدن به وحدت ملّي قلمداد مي كرد.
هدف اين نوشتار، بازشناسي مفهوم هويت ايراني در شماري از كتابهاي درسي تاريخ بوده است. اين آثار از آغاز تا پايان دوره رضاشاه بررسي شده اند. پژوهشگر همچنين كوشيده است تا با مطالعه روندي  (trend study)چگونگي تكوين كتاب هاي درسي تاريخ و بازتاب مفهوم هويت ايراني در آن ها را توصيف تاريخي نمايد.
اين بررسي نشان داد كه درس تاريخ سهم والايي را در تعليم مفهوم هويت ايراني به دانش آموختگان داشته است.