مقاله هويت فرهنگي در مجموعه هاي تلويزيوني ايراني مطالعه موردي: بررسي مجموعه تلويزيوني خط شکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: هويت فرهنگي در مجموعه هاي تلويزيوني ايراني مطالعه موردي: بررسي مجموعه تلويزيوني خط شکن
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمايي
مقاله نشانه شناختي
مقاله هويت ديني
مقاله هويت فرهنگي
مقاله هويت مدرن
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر که به بررسي موضوع هويت فرهنگي در محتواي روايي مجموعه هاي تلويزيوني ايراني پرداخته است، هويت، به سطوح و انواع فردي و جمعي و هويت جمعي، خود به هويت هاي قومي، ملي، ديني و مدرن تقسيم مي شود. از آنجا که هويت فرهنگي، در اصل برساخته اي از تعامل و پيوند بين مولفه هاي گفته شده در ساختار اجتماعي است، کليه مفاهيم ياد شده را دربر مي گيرد. اين مفهوم در قالب نظريه کاشت گربنر، به عنوان الگويي معنايي مطرح است که از طريق مجموعه هاي نمايشي تلويزيون، بازنمايي و به مخاطبان القا مي شود.
براي بررسي موضوع پژوهش، مجموعه تلويزيوني «خط شکن» به روش هدف مند انتخاب شده است. از کل ۲۲ قسمت اين مجموعه، ۱۴ قسمت و ۱۶ صحنه (به عنوان کوچک ترين واحد تحليل) به روش تحليل نشانه شناختي، مورد بررسي قرار گرفته است. نشانه ها و رمزهاي موجود در قسمت ها و صحنه هاي انتخاب شده که داراي مضامين هويت فرهنگي هستند، بر اساس روش تحليل جان فيسک، در سه سطح رمزگان واقعيت، بازنمايي و ايدئولوژي، تحليل و ارزيابي شده اند.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در اين مجموعه تلويزيوني هويت ديني، به عنوان هويت فرهنگي پايه و برتر بازنمايي شده است. در مقابل، هويت ملي و مدرن نيز به عنوان سطوحي از هويت فرهنگي با بار ارزشي پايين به نمايش درآمده است.