مقاله هويت ملي و برخي عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: هويت ملي و برخي عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله ملي گرايي خانواده
مقاله نظام آموزشي
مقاله ملي گرايي دوستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقتيان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تكه اكبرآبادي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش برخي عوامل جامعه پذيري بر هويت ملي نوجوانان شهر اصفهان مي باشد كه به شيوه پيمايشي انجام شده است. اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه از يک نمونه ۴۲۷ نفري از بين دانش آموزان نوجوان (۲۳۷ دختر و ۱۹۰ پسر) ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان كه به صورت تصادفي خوشه اي از سطح دبيرستانهاي نواحي ۵ گانه شهر اصفهان انتخاب شده اند، جمع آوري گرديده است. در اين بررسي با الهام از آراي هنري تاجفل، هويت ملي در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هويت ملي دانش آموزان در حد متوسط (۹۴ از حداکثر ۱۴۰) بوده و همچنين در مرتبه اول بعد عاطفي (۰٫۷۰۵=R2)، سپس بعد شناختي (۰٫۲۰۲=R2) و در آخر بعد رفتاري (۰٫۰۹۳=R2) تبيين کننده ابعاد هويت ملي مي باشند. از بين متغيرهاي مستقل، ملي گرايي دوستان (۰٫۲۲۵=R2)، ملي گرايي خانواده (۰٫۱۲۴=R2) و عامل تلويزيون (۰٫۰۱۸=R2) بر هويت ملي تاثير داشته و از بين برنامه هاي گوناگون تلويزيون، برنامه هاي كمدي (۰٫۰۱۴=R2) اثرگذار بوده اند. از بين رسانه هاي گروهي موثر بر هويت ملي فقط ماهواره (۰٫۰۱۹=R2) و ويديو (۰٫۰۱۵=R2) تاثير معني دار داشته و از بين شيوه هاي گذران اوقات فراغت، مطالعه کتاب، تفريح و گردش پيش بيني کننده هويت ملي بوده اند. بين هويت ملي دانش آموزان و رشته تحصيلي و پايه تحصيلي آنها رابطه معني دار وجود داشت ولي بين محتواي كتاب هاي درسي و يا برنامه هاي آموزشي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده و هويت ملي دانش آموزان رابطه معني دار وجود نداشت.