مقاله هويت و شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: هويت و شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برساخته گرايي
مقاله هويت
مقاله شاخص هاي سياست خارجي
مقاله امنيت
مقاله منافع اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي ارجمند محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: چابكي ام البنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي در چارچوب مولفه هاي هويتي نظام، به بحث گذاشته شده است. در اين راستا با توجه به ماهيت و محتواي اصول سياست خارجي ايران، ابتدا به رهيافت بر ساخته گرايي (Constructivism) پرداخته مي شود. سپس با بررسي عناصر هويتي نظام جمهوري اسلامي در قالب اين رهيافت، شاخص هاي سياست خارجي آن تجزيه و تحليل مي شود. سوال اصلي اين است كه عمده ترين شاخص سياست خارجي ايران كدام است و تحت تاثير كدام مولفه هويتي قرار دارد؟ همچنين اين سوال مطرح است كه منافع اقتصادي در شاخص هاي سياست خارجي از چه جايگاهي برخوردار است؟ فرضيه هاي مطرح شده درپاسخ به اين سوالات، عبارتند از: ۱) عمده ترين شاخص سياست خارجي ايران، رويكرد امنيتي آن است كه تحت تاثير مولفه هويتي «امنيت گرايي» قرار دارد. ۲)رويكرد امنيتي سياست خارجي، شاخص هاي معطوف به منافع اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. مقاله در بخش تنظيم شده است: دربخش اول: رهيافت بر ساخته گرايي در روابط بين الملل و سياست خارجي و در بخش دوم: در چهارچوب اين رهيافت، موضوع هويت و شاخض هاي سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار مي گيرد.