مقاله هويت گونه هاي ايجاد كننده ولووانيت كانديدايي در مراجعين به بيمارستان هاي شهر همدان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: هويت گونه هاي ايجاد كننده ولووانيت كانديدايي در مراجعين به بيمارستان هاي شهر همدان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوواژنيت
مقاله كانديديازيس
مقاله عفونت دستگاه تناسلي زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيات سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت دستگاه تناسلي از شايع ترين علل مراجعه زنان به مراكز درماني است و حدود ۷۵ درصد زنان در طول زندگي خود حداقل يك بار دچار واژنيت كانديدايي مي شوند. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل واژنيت كانديدايي در مراجعين به مراكز درماني همدان در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه ۳۵۰ نفر از بانوان مراجعه كننده به درمانگاه زنان به صورت غيراحتمالي (روش نمونه گيري آسان) در طي شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به روش گسترش مرطوب و كشت مورد بررسي قرار گرفتند.
جهت بررسي و تمايز گونه آلبيكنس از ساير گونه ها از روش جرم تيوب، كشت بر روي محيط كورن ميل آگار و محيط كانديدا كروم آگار استفاده شد و سپس نتايج با نرم افزار آماري Epi2000 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در اين مطالعه مشخص شد كه ۹۱ نفر (%۲۶) واژنيت كانديدايي داشتند كه عامل %۸۱٫۳ آن ها كانديدا آلبيكنس بود و ديگر گونه ها با شيوع كمتر؛ گلابراتا (%۱۱)، تروپيكاليس (%۴۴)، كروزي (%۲۲) و بقيه (%۱٫۱) عامل عفونت بودند. بين نشانه هاي باليني و كانديديازيس واژن رابطه معني داري بدست آمد ولي بين سواد،‌ محل زندگي، شغل و روش هاي جلوگيري از بارداري با ميزان عفونت رابطه اي وجود نداشت.
نتيجه گيري: اگرچه كانديدا آلبيكنس مسوول %۸۱٫۳ واژنيت بود اما درصد شيوع گونه هاي ديگر، بخصوص كانديدا گلابراتا در حال افزايش است.