سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریبا سیدان – استادیار گروه مطالعات زنان وخانواده دانشگاه الزهرا)
طیبه عباس لو – کارشناسمطالعات خانواده)

چکیده:

بیمبالاتی جنسی هر نوع رابطه یا رفتار جنسی بدون در نظر گرفتن قواعد اخلاقی اجتماعی و عرفی مرسوم در جامعه میباشد که در شمار رفتارهای خطرآفرین نوجوانان و جوانان بوده و دارای عوارض متعددی چون سوء مصرف مواد و الکل، حاملگیهای نامشروع،سقط جنین و …. است. هدف از ارایه این مقاله بررسی علل و نگرش و انگیزش دختران جوان در برقراری این نوع رابطه جنسی و مناسبات آن با زندگی اخلاقی دختران است. روشمطالعه در این تحقیق کیفی است و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساخت یافته عمیق بهره گرفته شده است . جامعه نمونه از ۲۰ دختر بیمبالات با میانگین سنی ۲۳ سالتشکیل شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است رابطه جنسی از نظر دختران بیمبالات وسیله اصلی برای تامین محیط کاملاً خصوصی و صمیمانه است که جوامع مدرنکنونی ضرورت آن را ایجاب میکند. بیش از ۵۰ درصد از دختران برای ایجاد رابطهای عمیق و صمیمانه و جلب رضایت طرف مقابل و… بدین کار مبادرت کردهاند در حالی که نیمی دیگرعلاوه بر آن به دنبال لذتجویی نیز بودهاند. در این مرحله رابطه جنسی از سویی پیوندهای برونی خود را با سنتها و اخلاقیات پیشین جامعه از دست داده و از سوی دیگر مکانیسماصلی تولید و توالی نسلها به شمار نمیرود. این بدان معناست سنتها و اخلاقیات تنظیم کننده روابط جنسی نبوده و خود به مثابه حوزه مستقلی از زندگی به شمار میرود چنانکه ۹۴ درصد دختران خود را فردی کاملاً و یا تا حدودی مذهبی معرفی کردهاند و بیمبالاتی خود را مغایر با اصول اخلا قی ندانسته و به باز تعریف آن پرداختهاند. بیمبالاتی جنسی در دختران دارای عوارض متعددی چون سوء مصرف مواد و مشروبات الکلی است چنان که درحدود ۸۱ درصد از دختران مشروبات الکلی را به تنهایی و یا اغلب با طرف مقابلشان مصرف کردهاند و در میان نیمی از آنان مصرف مواد مخدر رواج دارد. این امر حاکی از آن است که توسعه هویت شخصی دختران در دوران کنونی تجدد در برابر پس زمینهای از فقر معنوی و اخلاقی شکل میگیرد.