سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

فاطمه رمضان خانی – کارشناسارشد مشاوره

چکیده:

مبحث هویت جنسی را با کلام خدا آغاز می کنیم که می فرماید:یا ایهاالناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبحث منهما رجالا کثیرا ونساء و.. ای مردم (هویت واحد جمعی) تقوای الهی را پیشه کنید او که شمارا ازنفس واحدی آفرید وازآن زوجها پدیدآمدند وبه این ترتیب مردان وزنان بسیاری.(آیه ۱ سوره نساء) حکمت حق در قضا ودرقدر کرد مارا عاشقان یکدگر جمله اجزای جهان زآن حکم پیش جفت جفت وعاشقان جفت خویش هویت دریک معنای گسترده عبارت است از تعیناتی که حریم وحدود هرپدیده ای را از غیر او جدا می سازد وبا آن تعنیات آن پدیده را به انسان می شناساند درهر حوزه وزمینه ای حدود وحریم پدیده مربوط به آن با حدودحریم پدیده دیگری در حوزه وزمینه دیگری متفاوت است وشاید اصلا بتوان گفت همین مرزها ومرز بندیهای متفاوت است که دراصل جوهره هویت را تشکیل می دهند. هویت جنسی مقوله ای است در حوزه وزمینه عالم انسانی ویا دریک مقیاسی جهان شمول در حوزه وزمینه کل جانداران اما آنچه که موضوع ومورد نظر و مداقه این نوشتار است هویت جنسی در حوزه وزمینه عالم ٢ انسانی است وآن چیزی نیست جز مجموعه مرزها ومرزبندیهائی که جنسیت نوع انسان را در دوصورت مرد وزن مشخص می سازد به تعبیری می توان گفت هویت جنسی مقوله ای است که جنسیت نوع انسان را دردوصورت مرد وزن تعریف می کند هرچند که به تعبیر قرآن هردو دراصل ازهویت واحدی بنام نفس واحده جان ومایه گرفته اند،وازآنجا کهپیدایش این دوهویت از ریشه واحدی است که جدا ومنفک از یکدیگر وبه تنهایی قابل اعتنا وارزیابی نیست وبنا به گفته مولانا که تعابیرشملهم از قرآن است.حکمت حق در قضاوقدر این دو پدیده یا دوهویت جنسی را در یک رابطه وجذبه عشقی قابل تعریف می داند چرا که به گفته او نه تنها درعالم انسانی که در همه کائنات این سنت ساری وجاری است که دوجنس با دوهویت جنسی دریک رابطه وجذبه عشقی موضوعیت وموجودیت بیابند وهرجنسی جفتی دارد که عاشق وجاذب اوست کوتاه سخن اینکه هویت جنسی مرد به تنهائی وهمینطور هویت جنسی زن به تنهائی وجدای از هویت جفت متقابلش اصلا قابل بحث ارزیابی نیست چرا که هیچ جنسی بخودی خود وبه تنهائی اصلا نمی تواند موضوعیت وموجودیتی داشته باشد که مورد بحث ومراقه قرارگیرد