سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بطور کلی بحران عبارت است از هرگونه تهدید ناشی از فرآیندهای طبیعی و تکنولوژیکی علیه حیات، رفاه انسان ها و دارایی ها که به دو دسته بحران های طبیعی ) ) Natural Disaster همچون زلزله و بحران های ایجاد شده توسط انسانMan-made Disaster ) مانند آشوب های اجتماعی و جنگ تقسیم می شونداستان خوزستان به دلیل تحمل ۸ سال جنگ و یرانگر به مثابه نمونه ب ی بد یلی است که در آن م ی توان تمام مراحل بحران را شاهد بود . جنگ و بازساز ی اثرات عم یقی بر منطقه دشت آزادگان ( شهر هو یزه ) گذاشته است، اثرات ی نه چندان مثبت و مطلوب . شهر هو یزه در اوا یل جنگ بدل یل اشغال توسط ن یروهای دشمن تقر یبا با خاک یکسان شد و در همان سال ها ی آغازین جنگ پس از آزاد سازی ، اقدامات و مراحل بازساز ی آن با اشکالات و نقطه ضعفها یی صورت گرفت ( سال های (۱۳۶۴-۱۳۶۱ ؛ از جمله عدم دخالت و مشارکت مردم ومسول ین محلی در امر بازساز ی؛اجرای بازساز ینحصراً بدست یک ارگان خاص سپرده شده بود که شناخت مناسب و کاف ی ازاقل یم منطقه، فرهنگ ،آداب و رسوم مردم ساکن هویزه نداشت ؛بی نیاز دانستن مجریان طرح بازسازی از همفکری و نظرات مردم بومی منطقه . به دلایل متعدد ی که برخ ی از آنها ذکر شد هو یزه رام ی توان نمونه بارزی از تجربیات ارزنده، اشتباهات و ابتکارات در امر بازسازی و اسکان مجدد دانست؛در این مقاله با بررس ی و ارز یابی مجدد چگونگ ی بازساز ی شهر جنگ زده هو یزه سع ی شده اشتباهات و نواقصی که در بازسازی هویزه اعمال شده است معرفی شود و از تکرار آنها در تجربه های آینده خودداری گردد