مقاله هيدروديناميک آب هاي سطحي و نقش آن در پايداري راه هراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: هيدروديناميک آب هاي سطحي و نقش آن در پايداري راه هراز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاده هراز
مقاله هيدرولوژي
مقاله مخاطرات جاده اي
مقاله مجاورت جاده – رودخانه
مقاله تقاطعات جاده- رودخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبکه زهکشي نقش زيادي درتخريب و فرسايش ترانشه حفرشده در دامنه مسلط به جاده دارد. اين تخريب عموما خسارات عمده اي را به مسير سواره رو وارد مي آورد. اين خسارات از دو دسته عوامل ناشي مي شود: اول عوامل اقليمي ناشي از بارندگي يا ذوب برف است که مستقيما بر روي جاده و اجزا جاده تاثيرگذار هستند. دوم تاثير رودخانه بر روي جاده مي باشد و شامل مجاورت (دوري و نزديکي) جاده- رودخانه و تقاطع هاي جاده- جريان مي شوند. هدف از اين مقاله، بررسي تاثير رودخانه هراز و زيرحوضه هاي آن و نيز آبراهه هاي فرعي، همچنين مجاورت (دوري و نزديکي) جاده – رودخانه و تقاطع هاي جاده- جريان و نيز بررسي و تشخيص بخش ها و مسيرهاي بحراني است. براي دست يابي به اين هدف حدود ۸۵ کيلومتر از جاده هراز که از گردنه امام زاده هاشم شروع و تا ۴۰ کيلومتري آمل ادامه داشته و اکثر زيرحوضه هاي رودخانه هراز را دربرمي گيرد، موردبررسي و تحليل قرار گرفته است. تعيين حدود جاده و رودخانه هراز با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و عکس هاي هوایي صورت پذيرفته است و با انجام کارهاي ميداني نواقص آن تکميل شده است. نتايج نشان مي دهد که از مجموع ۸۵ کيلومتر جاده تحت بررسي، بيش از ۳۰ درصد (۲۶٫۱ کيلومتر) در محدوده ۵۰ متري رودخانه قرار گرفته است. مطالعات و مشاهدات نشان داده است که رودخانه تا فاصله ۵۰ متري بر روي جاده اثرگذاربوده است. هم به علت تاثير آب رودخانه در خاکريز جاده که موجب بغلبري و زيربري خاکريز جاده مي شود و نيز نفوذ آب که موجب فرونشيني جاده در بعضي نقاط شده است و ۷۰ درصد (۵۸٫۹ کيلومتر) از جاده در محدوده ۱۰۰متري و بيش از ۱۰۰ متري رودخانه قرار گرفته است. همچنين بررسي تقاطع هاي جاده با رودخانه نشان داد که در ۷ نقطه داراي تغيير مسير، ۹ زيرحوضه اصلي داراي تقاطع اصلي، ۱۱۹ زيرحوضه فرعي داراي تقاطع فرعي و از ميان اين ۱۱۹ تقاطع فرعي، ۶۲ تقاطع به سطح ترانشه منتهي مي شوند.