مقاله هيسترکتومي توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپي: مطالعه مقايسه اي در بيمارستان آرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: هيسترکتومي توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپي: مطالعه مقايسه اي در بيمارستان آرش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيسترکتومي توتان لاپاراسکوپيک (TLH) و هيسترکتومي لاپاراسکوپي ساب توتال SLH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيسترکتومي شايع ترين عمل جراحي زنان مي باشد که انجام آن به روش لاپاراسکوپي در نقاط مختلف دنيا رايج بوده و بررسي عوارض اين نوع عمل در ايران ضروري به نظر مي رسد.
روش بررسي: بيماران به صورت راندوم به دو گروه هيسترکتومي توتال (TLH) و هيسترکتومي ساب توتال (SLH) به روش لاپاراسکوپي تقسيم شدند. عوارض کوتاه و بلند مدت در طي شش هفته و سپس شش ماه با پرسشنامه ارزيابي شد. مطالعه در طي ۲۴ ماه انجام شد. حجم مورد مطالعه ۲۵ بيمار جهت TLH و ۲۰ بيمار جهت SLH در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که طول مدت جراحي در گروه SLH به طور معني داري کمتر است. ميزان افت هموگلوبين پس از جراحي SLH کمتر بود. همچنين در بيماران تحت جراحي SLH به طور واضح مدت بستري در بيمارستان کمتر بود و زمان بازگشت به فعاليت عادي هم کمتر گزارش شده بود. مدت زمان جراحي به طور واضح در گروه SLH کمتر بود ميزان مسکن دريافتي بعد از جراحي در گروه SLH کمتر گزارش شده بود. در بررسي عملکرد جنسي بين دو گروه TLH و SLH تفاوتي چنداني به دست نيامد و فقط ميزان ديس پاروني بعد از جراحي SLH به طور معني داري کمتر بود.
نتيجه گيري: جراحي هيسترکتومي به روش سوپراسرويکال يا SLH در صورتي که بيمار انديکاسيون آن را داشته باشد بهتر و آسان تر از جراحي TLH به روش شکمي يا لاپارسکوپي است.