مقاله هيستوپاتولوژي تاثير روفكوكسيب بر ترميم زخم جراحي معده در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: هيستوپاتولوژي تاثير روفكوكسيب بر ترميم زخم جراحي معده در موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روفكوكسيب
مقاله ترميم زخم
مقاله معده
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جديري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه بهبود سريع زخم هاي جراحي مورد بحث محققين مي باشد. هدف از اين تحقيق، آسيب شناسي بافتي اثرات روفكوكسيب، به عنوان يك ضدالتهاب غيراستروئيدي، بر ترميم زخم جراحي در معده موش صحرايي مي باشد.
مواد و روش كار: ۶۰ سر موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي در سه گروه (شاهد، شاهد مثبت و تجربي) ۲۰ سري توزيع گرديدند. يك برش گاستروتومي يك سانتي متري در خم بزرگ معده موش ها ايجاد، سپس در دو لايه بخيه زده شد. گروه تجربي، روفكوكسيب (۱۵mg/kg) را به شكل محلول در دي متيل سولفوكسيد ۵ درصد (۱۰mL/kg)، روزانه و از طريق گاواژ به مدت ۱۵ روز دريافت كردند. گروه هاي شاهد و شاهد مثبت نيز به ترتيب سرم فيزيولوژي (۱۰mL/kg) و دي متيل سولفوكسيد ۵ درصد (۱۰mL/kg) را به همان روش دريافت كردند. آسيب شناسي و مقايسه التيام زخم بين گروه ها با در نظر گرفتن فاكتور هاي موثر در ترميم، نظير رشد و تكثير فيبروبلاست ها، تشكيل عروق نوساز، بازسازي بافت پوششي و ايجاد كلاژن سازمان يافته در نسج ترميمي انجام گرديد. مقايسه گروه ها با استفاده از آزمون‏ آناليز واريانس يك طرفه همراه با آزمون تعقيبي بونفروني انجام گرديد. سطح معني داري p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد فيبروبلاست ها، جوانه هاي مويرگي و محتواي كلاژن سازمان يافته در نسج ترميمي، در گروه تجربي به طور معني داري بيشتر از گروه هاي شاهد و شاهد مثبت بود (p<0.001). اندازه شكاف باقي مانده در دهانه زخم، در گروه تجربي به طور معني د اري كمتر از دو گروه ديگر بود (p<0.001). گروه هاي شاهد و شاهد مثبت اختلاف معني داري از لحاظ پارامترهاي ياد شده نداشتند.
نتيجه گيري: نتايج بررسي حاضر نشان مي دهد كه روفكوكسيب اثرات مفيدي بر ترميم زخم جراحي معده در موش صحرايي دارد.