مقاله هيپرکلسيوري در کودکان با عفونت ادراري بستري در مرکز آموزشي – درماني قدس قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۹۴ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: هيپرکلسيوري در کودکان با عفونت ادراري بستري در مرکز آموزشي – درماني قدس قزوين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله هيپرکلسيوري
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهيار ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايازي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيوا گلنواز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عوامل زمينه ساز زيادي شانس بروز عفونت ادراري را افزايش مي دهند. در برخي مطالعه ها به نقش هيپرکلسيوري در ايجاد عفونت ادراري اشاره شده است.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي وضعيت هيپرکلسيوري در کودکان مبتلا به عفونت ادراري انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي که در سال ۱۳۸۶ در مرکز آموزشي – درماني کودکان قدس قزوين انجام شد، ۵۰ کودک مبتلا به عفونت ادراري از نظر هيپرکلسيوري بررسي شدند. براي تعيين وجود هيپرکلسيوري از نسبت کلسيم بر کراتينين تصادفي ادرار بر حسب ميلي گرم استفاده شد. متغيرهاي سن، جنس، سابقه عفونت ادراري و هماچوري در گروه هيپرکلسيوريک و گروه با دفع طبيعي کلسيم در ادرار (نرموکلسيوريک) مقايسه شدند. داده ها با آزمون هاي آماري، تي و کاي دو تحليل شدند.
يافته ها: از ۵۰ کودک مبتلا به عفونت ادراي، ۲۷ کودک (۵۴%) به هيپرکلسيوري مبتلا بودند. اختلاف معني داري بين دو گروه هيپرکلسيوريک و نرموکلسيوريک از نظر وجود يافته هاي سونوگرافي مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، ضروري است هيپرکلسيوري در کودکان مبتلا به عفونت ادراري بررسي شود.