سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
فرشاد علیجانی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نمونه های آب زیر زمینی از ۳۱ چاه، یک چشمه و یک قنات در آبخوان آبرفتی ایذه واقع در شمال شرق خوزستان در چهار نوبت اردیبهشت، شهریور، دی و اسفند ماه ۱۳۸۰ جمع آوری گردیده است. با توجه به نتایج حاصله توزیع یون کلر در آبخوان آبرفتی ایذه تحت تاثیر ناهنجاری های موضعی ناشی از وجود باقیمانده های از سازند گچساران در آبرفت قرار می گیرد. معکوس شدن جریان آب زیر زمینی ا زآبرفت به سمت آهک های کارستی در غرب دریاچه آب بندان با استفاده از نقشه هم کلر آبخوان آبرفتی تایید شده است. مقادیر نمایه های اشباع کلسیت و دولومیت آبخوان آبرفتی، محاسبه شدهبه وسیله کد کامپیوتری PHREEQC در محدوده شهر ایذه به علت آلودگی آب های زیر زمینی در اثر نفود فاضلاب شهری، نسبت به سایر قسمت های دشت بیشتر است. حداکثر غلظت نیترات آبخوان آبرفتی در حومه شهر ایذه مشاهده گردیده است. غلظت نیترات در آبخوان آبرفتی ایذه از اردیبهشت تا دی به عللی همچون نیتریت زدایی کلی و تغذیه آبخوان به وسیله آبهای نفوذی محتوی نیترات کم کاهش می یابد. نمودارهای log cl در مقابل log No3 و log K در مقابل log NO3 الگوی توزیعمثلثی را نشان می دهند، که بیانگر وجود سه منبع اصلی برای نیترات در آبخوان آبرفتی می باشد. آبخوان آبرفتی ایده در زیر شهر و حومه آن و در زیر دریاچه میانگران شدیدا دچار آلودگی باکتریایی می باشد.