سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران
حسین بزرگیان – دانشجوی دکترای آب ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ارزیابی رویکرد شبیه سازی ادیهای بزرگ جریان به عنوان یک روش عددی متناسب برای شبیه سازی برخی از پدیده های هیدرولیکی که روشهای عددی متوسط گیری زمانی درآن با مشکلاتی مواجهند هدف اصلی این مقاله میباشد. جریان ساده کانال و جریان اطراف موانع هیدرولیک در فضای دوبعدی با مفاهیم فیلترسازی مکانی جریان محاسبه شده و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل تدوین شده برای جریانهای سه بعدی غیرقابل تراکم و ناماندگار، در این تحقیق برروی مسایل دوبعدی در صفحه قائم بکار رفته است. مدل زیرشبکه بکار رفته در بخش وسیعی از محدوده حل توانایی قابل قبولی نشان داده است ودر نواحی پیچیده تر جریان مانند ناحیه دنباله پشت موانع و محل جریانهای جداشده نیاز به افزایش دقت مدل را گوشزد مینماید.