سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین بیگی پور – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمود بینا – استادیار گروه آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سرریزهای تاج دایره ای و سرریزهای استوانه ای، در سیستم های توزیع و انتقال آب، برای اندازه گیری جریان و یا کنترل کننده سطح آب در کانال ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مطالعه خصوصیات هیددرولیکی این نوع سرریزها در ۷۵ مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایشات نشان داد که ضریب دبی در این سرریزها با افزایش بار آبی پشت سرریز افزایش می یابد. نرخ این افزایش ابتدا سریع بوده و سپس کاهش می یابد و رابطه ضریب دبی با H1/R در این سرریزها دارای یک معادله درجه دو می باشد. اثر تغییرات شیب بالادست بر ضریب دبی در سرریزهای تاج دایره ای کم بوده و با زیاد شدن H1/R این اثر بیشتر می گردد. همچنین شیب پایین دست اثر قابل توجهی بر ضریب دبی داشته است. افزایش شیب بالا دست و پایین دست (Zu و Zd) باعث کاهش ضریب دبی گردیده است.