سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدجواد احمدپناه – پژوهشکده مهندسی توسعه، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه صنایع شیم
علی الیاسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایر

چکیده:

هیدروژناسیون آنتراکین ون اکسید شده مرحله کلیدی فرآیند تولید صنعتی آب اکسیژنه می باشد . واکنش در حضور کاتالیست پالادیم بسیار سریع می باشد . اگر چه ، این کاتالیست معمولاً هیدروژناسیون حلقه های آروماتیکی آنتراکینون را افزایش می دهد، بطوریکه این ذرات نمی توانند در فرآیند اکسیداسیون ، آب اکسیژنه را تولید نمایند ، و بنابراین کینون فعال کاهش می یابد . در ضمن -٢ اتیل آنتراکنیون ممکن است به اگزانترون ها و مشتقات آنها تبدیل شوند و کینون فعال را بیشتر کاهش دهند . بنابراین مطالعه سینتیک هیدروژناسیون حلقه های آروماتیکی -٢ اتیل آنتراکینون بسیار ضروری می باشد . مکانیزم واکنشها بخوبی با نتایج آزمایشات انجام شده همخوانی دارد . بر مبنای این مکانیزم، سینتیک واکنشها بیان گردیده و پارامترهای آن محاسبه شده است . در این
تحقیق سهم تاتومر شدن آنتراکینون روی سینتیک واکنشها نیز معین شده است