سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رضایی، – پژوهشکده لیزر و اپتیک ، بناب دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک
زینب گلوانی، – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم، بخش فیزیک
رسول صدیقی بنابی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک
مجید واعظ زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم، بخش فیزیک

چکیده:

گزارشهای تجربی نشان م ی دهد که شدت نور تابشی از حباب سونولومینسانسی به نوع گاز حل شده در مایع بستگی دار د . با افزایش جرم اتمی گاز اید ه آل حل شده، شدت نور تابشی افزایش می یاب د . در این مقالهغییرات هدایت گرمایی گازهای ایدهآل بر حسب دما محاسبه شده و نشان داده میشود که با افزایش جرم اتمی، هدایت گرمایی گاز، کاهش و دمای بیشینه آن افزایش مییابد. بنابراین در فرآیند تابش ترمزی مطابق با تجربه برای گازهای سنگینتر شدت نور بیشتری محاسبه شده است.