سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عابدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
اکبر جعفری – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه فیزیک
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله وابستگی زاویه ای فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی (غیر خطیت) و جهت گیری مجدد ملکولها( در اثر تابش) در بلورهای مایع الاییده به رنگینه های آزو ، مطالعه شده است.نشان داده شده است که مقدار و علامت فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی را میتوان به وسیله تنظیم زاویه تابش پرتوی با قطبش غیر عادی ، کنترل کرد. با کاهش زاویه بین بردار راهنما وجهت میدان الکتریکی نور(افزایش زاویه تابش)، قدر مطلق فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی کاهش می یابد و ازیک مقدار منفی به سمت مقادیرمثبت تغییر میکند.