سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامی سالک – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – عضو هیئت علمی – مهندسی شیمی
محمدمهدی فدایی – کارشناس ارشد – مهندسی شیمی
ارسلان سالک – کاردان فنی مواد

چکیده:

در این مقاله به مدلسار ی س ینتیکی واکنش و تغ ییر مدل س ینتیکی با دما پرداخته شده است . در مدلساز ی س ینتیکی ا ین واکنش ۶ مدل مختلف ممکن ارائه شده است . معادلات به روش تحلیلی از روی مکانیسمها بدست آمده است و با استفاده از داده های تجربی ک ریستوفر ج ی برتول و همکاران ارزیابی شده ا ست . پارامتر ها ی معادلات سرعت از روش حداقل کردن تابع غیرخطی بوس یله الگور یتم ل یونبرگ – مارکوارت ) )LMA و الگوریتم برنامه ر یزی غ یر خط ی زنج یری ) )SQP با استفاده از نرم افزار SPSS بدست آمده است . رگرس یونها در ۱۰٫۹۵ انجام شده است و با استفاده از آزمون فیشر تأیید شده است . پس از تعیین بهترین مدلها با توجه به ثوابت و استفاده از R 2 ، مشخص می شود که مدل سینتیکی در دماهای مختلف متغیر است که به دل یل تأم ین انرژی تفکیک واکنشگر CO روی سطح می باشد . در نهایت با ارز ی ابی این نتایج و مدل ها مکانیسم اصلی واکنش بدست آمده است .