سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک ، ا راک

چکیده:

در این تحقیق پس ازساخت فیلمهای فوق نازک آلیاژی NixCu1-x به روش الکتروانباشت ، تغییرات مغناطومقاومت ناهمسانگرد این نمونه ها نسبت به میزان اتمهای مس موجود در ترکیب در دو دمای ۷۷Kو ۳۰۰Kمورد بررسی قرار گرفتند . در هر دو دما کاهش مغناطومقاومت با افزایش درصد میزان مس در فیلم با دو نرخ متفاوت مشاهده گردید . همچنین بیشینه مغناطومقاومت ناهمسانگردی معادل %۱,۷۴ و %۱,۱ به ترتیب در دماهای۷۷Kو ۳۰۰Kاندازه گیری شد.